Privacybeleid

WGBO

Onderstaand wordt beknopt weergegeven met welke aspecten een logopedist rekening dient te houden uit hoofde van de wetgeving. 

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de logopedist heeft met de cliënt. De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn:

informatieplicht:
De logopedist verstrekt informatie die de cliënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de cliënt;

toestemmingsvereiste:
Voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. De cliënt kan deze toestemming alleen geven als hij goed geïnformeerd is (zie informatieplicht).

dossierplicht:
De logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de cliënt zoals de gezondheid van de cliënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens;

bewaarplicht:
Het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd, of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten);

vernietiging:
De logopedist is verplicht het dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd;

geheimhoudingsplicht:
Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de cliënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt is verkregen. Daarnaast heeft de cliënt een aantal rechten waar de logopedist rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de cliënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

PRIVACY POLICY
Privacy Policy van Spreekvaart logopedie

Spreekvaart logopedie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Spreekvaart logopedie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
• ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is..
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als logopediepraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Spreekvaart logopedie, Burgemeester de Zeeuwstraat 22 c, 3281 NJ Numansdorp, 0186680176

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Spreekvaart logopedie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: • om met u een behandeltraject aan te gaan en daarbij te kunnen communiceren via de post, telefoon, of e-mail -om een goede diagnose te kunnen stellen en een behandeldoelen op maat te maken
• om de financiële afwikkeling te kunnen regelen met uw verzekering
• om overleg te hebben met andere professionals, wanneer dat uw behandeling ten goede komt
• om u te informeren over de activiteiten van Spreekvaart logopedie
• om te laten onderzoeken of u tevreden bent over het behandelproces

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-naam
-adres
-postcode en plaats -telefoonnummer -e-mailadres
-geslacht
-geboortedatum
-gegevens over gezondheid
-BSN nummer
-verzekeringsgegevens

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het informeren van en overleggen met huisarts of specialist
• het informeren van en overleggen met medewerkers van gezondheidscentra en ziekenhuizen 
• het informeren van en overleggen met leerkracht of intern begeleider van basisschool
• het informeren en overleggen met orthopedagogen van Dyslexie Instituut Drechtsteden
• het informeren van en overleggen met groepsleider op peuterspeelzaal of kinderdagverblijf
• het informeren van en overleggen met medewerkers van de Koninklijke Auris Groep
• het informeren van en overleggen met medewerkers van Koninklijke Kentalis
• de betaling van onze diensten door de zorgverzekeraars
• het beheren van onze medische gegevens (medisch administratiesysteem Incura)
• het versturen van zorgmail (VANAD Enovation)
• het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek (Qualizorg)
• het beheren van onze website
• het beheren van onze boekhouding 

Aan alle genoemde partijen hebben we een verwerkersovereenkomst aangeboden. Hierin staan de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons op mag vragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn Spreekvaart logopedie bewaart persoonsgegevens 15 jaar, zoals op grond van de wet is vereist. Als u wilt dat de persoonsgegevens eerder worden verwijderd, kunt u dit middels een schriftelijk verzoek kenbaar maken en zullen wij hieraan tegemoet komen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
-onze telefoons en computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en/of wachtwoord
-we bewaren papieren met persoonsgegevens in een afgesloten kast met goede afspraken omtrent sleutelbeheer
-we maken gebruik van beveiligde zorgmail met versleuteling d.m.v. codes
-alle medewerkers van onze praktijk hebben geheimhoudingsplicht en kennis van ons privacy-beleid
-we hebben aan genoemde derde partijen een verwerkersovereenkomst aangeboden met afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.